ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

žadatele o úvěr

 

 

I. Údaje o žadateli o úvěr

 

příjmení, jméno, titul

 

rodné číslo

 

 

 

II. Údaje o manželce (manželovi)

 

příjmení, jméno, titul

 

rodné číslo

 

 

 

III. Majetkové poměry žadatele o úvěr

 

Vlastnictví movitého majetku vyšší hodnoty - např. osobní automobil, umělecké předměty (bližší údaje        o tomto majetku)

 

 

cena cca

 

 

 

cena cca

 

 

Vlastnictví nemovitého majetku (bližší údaje o tomto majetku včetně údaje o katastrálním území, kde se nemovitost nachází)

 

 

cena cca

 

 

 

cena cca

 

 

 

cena cca

 

 

Číslo účtu u ČS, a.s./jiné banky

 

u

 

 

u

 

 

Společné jmění manželů nezrušeno - zrušeno - jeho rozsah byl omezen *) na základě

 

 

ze dne

 

 

 

 

 

Souhlasím s poskytováním informací o mých závazcích, pohledávkách i celkové bonitě v rámci mezibankovního styku.

 

 

Prohlašuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že v případě nepravdivosti údajů bude žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta nebo úvěr na jejím základě poskytnutý bude splatný ihned.

 

 

 

V

 

dne

 

 

 

 

 

 

podpis žadatele o úvěr

(čestné prohlášení podepíše žadatel před pracovníkem ČS, a.s.)

 

Žadatel o úvěr před poskytnutím úvěru ve spořitelně předloží:*)

·       průkaz totožnosti,

·       daňové přiznání s vykázaným ročním příjmem za rok ................................,

·       průkaz živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina),

·       .................................................................................................................................................................,

·       popř. další doklady požadované spořitelnou.

 

 

 

*) Nehodící se škrtněte.