HYPOTÉKY VÝNOSY 50% za 24 měs. RODINNÉ DOMY POZEMKY, REALITY
  KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5,0 mil. Kč


   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
SOUHLAS KLIENTA

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI


Souhlas klienta

se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů (dále Zákon)

 

I. POUČENÍ  PRO KLIENTA

 

                Česká spořitelna, a.s. (dále jen Banka) tímto informuje klienta (klientem se rozumí kterákoliv fyzická osoba, která vstupuje do obchodního jednání s Bankou za účelem uzavření bankovního obchodu nebo v souvislosti s uzavřením bankovního obchodu) o následujících skutečnostech:

a)       klient není povinen poskytnout Bance jakékoliv údaje o své osobě; je oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytuje-li jakékoliv osobní údaje, činí tak zcela dobrovolně. Pokud však klient údaje v rozsahu stanoveném Bankou neposkytne, je Banka oprávněna odmítnout uzavření bankovního obchodu s klientem;

b)       osobní údaje klienta budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

c)       osobní údaje klienta budou zpřístupněny a zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky;

d)       klient má právo přístupu k osobním údajům klienta;

e)       klient má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistí, že při zpracování osobních údajů klienta došlo k porušení povinnosti Banky jako správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě má právo požadovat, aby tyto osoby:

I.       se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;

II.      odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;

III.     provedly opravu nebo doplnění osobních údajů klienta tak, aby byly pravdivé a přesné;

IV.   zablokovaly nebo zlikvidovaly osobní údaje klienta;

V.    zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno právo klienta na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména;

f)      Skupina Banky znamená všechny společnosti, které mají v Bance majetkovou účast v rozsahu nad  dvacet pět (25) procent základního kapitálu. Skupina Banky dále zahrnuje  všechny společnosti, v nichž má jakákoli společnost uvedená v předešlé větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny společnosti, v nichž má Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacích práv.

g)     aktuální údaje o obchodní firmě a sídle členů Skupiny Banky jsou přístupné v obchodních místech Banky, přes domovskou stránku Banky na Internetu a přes internetovou stránku (např. http://www.sparkasse.at/erstebank/).

 

II. SOUHLAS KLIENTA

 

                Klient tímto výslovně souhlasí s tím, že Banka i kterýkoliv člen Skupiny Banky jsou oprávněni:

a)     zpracovávat ve smyslu Zákona osobní údaje klienta, a to pro účely správy závazkového vztahu mezi klientem a Bankou nebo kterýmkoliv členem Skupiny Banky a pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností Banky nebo kteréhokoliv člena Skupiny Banky, zahrnující zejména hodnocení důvěryhodnosti a bonity klienta, adresování nabídek na poskytování produktů či služeb klientovi, a to i v případě, že osobní údaje klienta nebyly shromážděny k těmto účelům;

b)     předávat osobní údaje klienta ke zpracování do jiných států, v nichž právní úprava ochrany osobních údajů odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky;

c)     na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů klienta třetí osoby, a to i mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky;

d)     předávat ke zpracování osobní údaje klienta kterémukoli členu Skupiny Banky.

Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů klienta na dobu deseti (10) let od jejich sdělení Bance nebo členu Skupiny Banky.V případě vzniku závazkového vztahu s Bankou nebo členem Skupiny banky uděluje klient tento souhlas na dobu trvání závazkového vztahu s Bankou nebo příslušným členem Skupiny Banky a dále na dobu dalších deseti (10) let následujících po jeho ukončení.

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů dle tohoto ustanovení nemůže být odvolán.

Klient si je vědom, že Banka je oprávněna kontrolovat rizika související s poskytováním svých produktů klientovi a za tím účelem o něm v souladu s  právními předpisy shromažďovat a zpracovávat osobní údaje klienta, které jí klient sdělil v souvislosti s  jednáním o obchodním závazkovém vztahu a jeho trváním. Klient souhlasí s tím, aby Banka osobní údaje klienta předávala za výše uvedeným účelem k dalšímu zpracování subjektu provozujícímu registr klientských informací, který tyto údaje dále zpracovává, a to i prostřednictvím dalších osob. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje klienta subjekt provozující registr klientských informací zpřístupní dalším subjektům, které podnikají v oblasti poskytování finančních a dalších služeb a které mají souhlas klienta s předáváním jeho osobních údajů subjektu provozujícímu registr klientských informací, a to výlučně za výše uvedeným účelem. Klient uděluje tento souhlas na dobu deseti (10) let. V případě vzniku obchodního závazkového vztahu uděluje klient tento souhlas na dobu jeho trvání a na dobu dalších deseti (10) let od jeho zániku. Souhlas klienta dle tohoto ustanovení nemůže být odvolán.

Klient svým podpisem potvrzuje, že bere na vědomí poučení uvedené v čl. I. tohoto dokumentu a že v   rozsahu a za podmínek stanovených v čl. II tohoto dokumentu uděluje souhlas  se zpracováním svých osobních údajů, které Bance sdělil v souvislosti s již existujícími závazkovými vztahy nebo které Bance sdělí v souvislosti se závazkovými vztahy, které s Bankou uzavře v budoucnu.  

 

V

 

dne

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení a rodné číslo klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis klienta

 

Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648