HYPOTÉKY VÝNOSY 50% za 24 měs. RODINNÉ DOMY POZEMKY, REALITY
  KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5,0 mil. Kč


   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
SEZNAM PODKLADŮ

SEZNAM PODKLADŮ


Seznam podkladů k posouzení HYPOTEčNÍHO úvěru

č. ………………...

 

Fyzická osoba - občan s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

 

(požadované podklady označí pracovník ....., a.s., - dále jen Banka - podle podmínek konkrétního obchodního případu)

 

 

PODKLADY O PŘÍJMECH (všech spolužadatelů, event. ostatních osob - ručitelů, zástavců)

Datum

Podpis

 

  Přiznání k dani z příjmu fyzických osob typ B za poslední 2 ukončená zdaňovací období, vč. příloh, potvrzené razítkem finančního úřadu – kopie

 

 

  Doklad o zaplacení daně (výpis o zaplacení daně vystavený příslušným finančním úřadem, výpis z účtu, složenka) - originál (Banka kopie) – postačuje doložit k čerpání jako dokládající podmínka

 

 

  Čestné prohlášení o aktuální výši závazků (po splatnosti) vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovně

 

 

  U sdružení Společenská smlouva včetně všech dodatků (Smlouva o sdružení) - originál (Banka kopie)

 

 

 

PODKLADY O NEMOVITOSTI, K NÍŽ MÁ BÝT ZŘÍZENO ZÁSTAVNÍ PRÁVO

 

  Originál výpisu z katastru nemovitostí - LV k nemovitosti (ne starší než 1 měsíc)

 

 

  Originál snímku katastrální mapy, příp. i geometrický plán

 

 

  Nabývací titul k nemovitosti osoby uvedené v katastru nemovitostí jako současný vlastník - originál (Banka kopie)

      Např. kupní či darovací smlouva, soudem schválená dědická dohoda a jiné listiny o přechodu vlastnického práva, ap.

 

 

  Ocenění nemovitosti zpracované smluvním znalcem Banky

 

 

  Pojistná smlouva o pojištění nemovitosti proti živelním rizikům - originál (Banka kopie)

 

 

 

PODKLADY K PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ

 

Koupě nemovitosti

 

  Smlouva, její návrh nebo smlouva o smlouvě budoucí (kupní či jiné o převodu vlastnictví), listina zakládající úplatné nabytí vlastnictví nemovitosti - originál (Banka kopie)

 

 

 

Investice do nemovitosti určené k pronájmu

 

  Propočet výnosů a nákladů z pronajímaných prostor

 

 

  Nájemní smlouvy, příp. budoucí nájemní smlouvy - originál (Banka kopie)

 

 

 

Splacení dříve poskytnutého úvěru

 

  Smlouva o úvěru poskytnutém bankou - originál (Banka kopie)

 

 

  Smlouva o půjčce poskytnuté jiným věřitelem než bankou, formou notářského zápisu nebo s notářsky ověřenými podpisy - originál (Banka kopie)

 

 

  Potvrzení věřitele o aktuálním zůstatku dluhu (včetně zvlášť vyčísleného příslušenství) - originál (Banka kopie)

 

 

  Souhlas věřitele se splacením dluhu a závazek k součinnosti s následným výmazem zástavního práva, bylo-li  k zajištění dluhu zřízeno - originál (Banka kopie)

      V případě, že zástavní právo nebylo zřízeno nebo závazek dlužníka jednoznačně zaniká splacením dluhu bez dalších formalit, je možno upustit od doložení tohoto dokladu

 

 

 

Majetkové vypořádání

 

  Doklad, na základě kterého dochází k majetkovému vypořádání - originál (Banka kopie)

 

 

 

Stavba nebo stavební úpravy nemovitosti obecně

 

  Pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací (je-li dostačující) - originál (Banka kopie)

 

 

  Potvrzení o úhradě prací nebo materiálu (dodavateli stavby, prodávajícímu, apod.) - originál (Banka kopie)

 

 

 

Dodavatelský způsob výstavby nemovitosti

 

  Smlouva o dílo s dodavatelem (dodavateli) stavby (jejich částí), vč. DPH, položkového rozpočtu a harmonogramu stavby - originál (Banka kopie)

 

 

 

Výstavba nemovitosti svépomocí

 

  Položkový rozpočet a harmonogram stavby - originál (Banka kopie)

 

 

  Soupis prací prováděných svépomocí včetně jejich ocenění - originál (Banka kopie)

 

 

 

Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648