HYPOTÉKY VÝNOSY 50% za 24 měs. RODINNÉ DOMY POZEMKY, REALITY
  KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5,0 mil. Kč


   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY - Hypoteční úvěr


obchodní podmínky pro úvěry,
pro hypoteční, doplňkové a stavební úvěry

 

 

V důsledku změny zpracování účetnictví hypoték a v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku vydává Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Banka“) tyto Obchodní podmínky pro hypoteční, doplňkové a stavební úvěry (dále jen „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky vždy tvoří přílohu Smlouvy o úvěru a slouží k určení některých částí obsahu Smlouvy o úvěru a k jejímu doplnění. Konkrétní ujednání Smlouvy o úvěru mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

I. Smlouva o úvěru

1.   Úvěr je poskytován na základě písemné Smlouvy o úvěru, ve které jsou sjednány konkrétní podmínky úvěru. Změny Smlouvy o úvěru se provádějí pouze písemnou dohodou Banky a Klienta. Smlouvu o úvěru, případně její dodatky podepisují vždy za Banku a Klienta osoby oprávněné. Dodatkem ke Smlouvě o úvěru nelze provést takovou změnu, kterou dochází ke zvýšení celkové dohodnuté výše úvěru nebo ke změně účelu, na který byl úvěr poskytnut. Tyto změny lze řešit uzavřením nové Smlouvy o úvěru.

2.   Je-li Klient ženatý (vdaná), může Banka požadovat na druhém manželovi spoludlužnický závazek.

3.   Je-li předmětem zajištění nebo úvěrování nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, může Banka požadovat spoluzávazek všech spoluvlastníků této nemovitosti.

II. Úvěrový příslib

Před poskytnutím úvěru může být Klientovi na jeho žádost vydán úvěrový příslib s omezenou dobou platnosti. Banka může odmítnout poskytnutí úvěru, na který byl příslib vydán, pokud:

-     zjistí skutečnosti, které dle jejího názoru ohrožují nebo zhoršují návratnost úvěru, zejména podstatné změny v hodnocení osoby Klienta nebo nemovitosti, popř. dalších zajišťovacích prostředků, kterými bude návratnost úvěru zajištěna,

-     se změní podmínky na straně Banky,

-     nebyly ve stanovených lhůtách splněny podmínky a předpoklady uvedené v úvěrovém příslibu,

-     Klient uvedl či uvádí nepravdivé nebo neúplné informace či údaje, příp. předkládá či předložil nekorektní doklady.

III. Čerpání úvěru

1.   Čerpání úvěru je účelově vázáno na plnění prokázaných platebních povinností Klienta souvisejících s konkrétní investicí do tuzemské nemovitosti nebo na její výstavbu či pořízení, specifikované ve Smlouvě o úvěru. Konkrétní podmínky čerpání úvěru jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru.

2.   Pořadí čerpání prostředků určených k plnění platebních povinností Klienta souvisejících s účelem úvěru je zpravidla následující:

a)   vlastní finanční prostředky Klienta,

b)   další finanční prostředky Klienta získané z jiných zdrojů,

c)   finanční prostředky ze stavebního, doplňkového a hypotečního úvěru.

3.   Banka je oprávněna vázat čerpání úvěru na předložení dokladů prokazujících vznik sjednaného zajištění nebo jiných dokladů, k jejichž předložení se Klient ve Smlouvě o úvěru zavazuje.

4.   Před požadovaným termínem zahájení čerpání je Klient povinen předložit Bance doklady prokazující splnění podmínek pro zahájení čerpání úvěru uvedené ve Smlouvě o úvěru. Při čerpání úvěru je Klient povinen nejpozději 2 Obchodní dny před požadovaným termínem čerpání úvěru předložit Bance příkaz k čerpání. Čerpání Banka provede buď v požadovaném termínu splatnosti příkazu a pokud není termín splatnosti stanoven, nejpozději 2 Obchodní dny po předložení řádně vyplněného příkazu k čerpání.

5.   Konečná lhůta k čerpání úvěru je sjednána ve Smlouvě o úvěru. Případné změny termínů zahájení a ukončení čerpání úvěru lze sjednat uzavřením dodatku ke Smlouvě o úvěru před uplynutím lhůty pro čerpání úvěru uvedené ve Smlouvě o úvěru, nejpozději však před sjednaným počátkem splácení úvěru, a to na základě písemné žádosti Klienta.

6.   Pokud Klient úvěr ve sjednané lhůtě zcela nevyčerpá, je Banka oprávněna požadovat na Klientovi smluvní pokutu ve výši 2 % z částky nevyčerpaného úvěru, jestliže je tato skutečnost sjednána ve Smlouvě o úvěru. Tímto ujednáním není dotčeno právo Banky na náhradu škody, která jí vznikne v důsledku nečerpání úvěru Klientem.

7.   Banka může odmítnout čerpání úvěru nebo zastavit další čerpání úvěru, pokud zjistí, že:

-     Klient porušil podmínky, uvedené v čl. XI odst. 3 písm. a), b), d) - i) těchto Obchodních podmínek,

-     Klient je v prodlení se splácením pohledávek ze Smlouvy o úvěru,

-     Klient není schopen zajistit dokončení stavby z důvodu nedostatečného finančního krytí předpokládané investice,

-     stavba nepokračuje nebo pokračuje nekvalitně, neodpovídajícím způsobem či v rozporu se schválenou projektovou dokumentací či stavebním povolením.

      V takových případech je Banka oprávněna požadovat na Klientovi smluvní pokutu ve výši 3 % z částky nevyčerpaného úvěru.

IV. Úroková sazba z úvěru

1.   Výše roční úrokové sazby je sjednávána ve Smlouvě o úvěru. Úrok z úvěru se počítá ze skutečně vyčerpaných částek úvěru, a to ode dne jejich čerpání. Při výpočtu úroků se používá metoda „skutečnost/360“ dnů. Na úvěry poskytnuté přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek se metoda výpočtu úroků „skutečnost/360“ dnů vztahuje od data nejbližší změny pevné úrokové sazby.

2.   Pokud je úroková sazba z úvěru sjednána jako pohyblivá, je Banka oprávněna stanovit a změnit úrokovou sazbu v návaznosti na situaci na peněžním a kapitálovém trhu a s přihlédnutím k diskontní sazbě ČNB. Pohyblivá úroková sazba je v tomto případě stanovena ve Smlouvě o úvěru součtem základní úrokové sazby Banky (dále jen „sazba“) a odchylky od sazby. Platná sazba je v souladu se zákonem o bankách vždy zveřejněna v Obchodních místech Banky formou Oznámení a v „Zásadách České spořitelny, a.s.“. Od účinnosti změny úrokové sazby je Klient povinen platit anuitní splátky v takové výši, aby byla dodržena původně sjednaná doba splatnosti úvěru.

3.   Pokud je úroková sazba z úvěru sjednána jako pevná na určité období, písemně oznámí Banka Klientovi 10. den měsíce, ve kterém končí platnost pevné úrokové sazby, novou výši úrokové sazby, dobu její platnosti a výši anuitní splátky odpovídající úrokové sazbě na další období. Od prvého dne po uplynutí období platnosti pevné úrokové sazby bude úvěr úročen touto novou pevnou úrokovou sazbou a Klient je povinen splácet úvěr anuitní splátkou, jejíž výše mu byla Bankou oznámena.

V. Splácení úvěru

1.   Úvěr je splácen dohodnutými splátkami k datu sjednanému ve Smlouvě o úvěru. Splátka je uhrazena včas, je-li připsána ve sjednaný den na číslo bankovního spojení pro splácení úvěru (příp. na číslo úvěrového účtu) uvedené ve Smlouvě o úvěru. Připadne-li datum splatnosti jakéhokoliv plnění ze Smlouvy o úvěru na den, který není dnem Obchodním, je splátka uhrazena včas, je-li připsána na číslo bankovního spojení pro splácení úvěru (příp. na číslo úvěrového účtu) uvedené ve Smlouvě o úvěru, poslední Obchodní den před datem splatnosti. Klient je povinen zajistit dostatečnou výši prostředků na svém Účtu, z něhož splácí úvěr, minimálně 4 Obchodní dny před datem splatnosti.

2.   Banka bude úročit úvěr ke dni splatnosti jednotlivých splátek, i když k přijetí splátky dojde jiného dne v kalendářním měsíci, než ke kterému je příslušná splátka splatná.

3.   Má-li Klient splnit Bance několik závazků z úvěrového vztahu vzniklého z této Smlouvy o úvěru a poskytnuté plnění nestačí ke splnění všech závazků, bude došlá platba zúčtována vždy nejdříve na nejstarší evidovanou pohledávku, a to v pořadí: náklady, poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, řádné úroky, jistina úvěru.

VI. Úhrada pohledávek po splatnosti

1.   Peněžité závazky Klienta, které nebyly uhrazeny ke dni splatnosti, se účtují při plnění po splatnosti v pořadí podle článku V odst. 3 Obchodních podmínek, avšak mají přednost před úhradou pohledávek ve splatnosti. Banka má právo použít k započtení svých pohledávek vzniklých na základě Smlouvy o úvěru peněžní prostředky na Účtu uvedeném ve Smlouvě o úvěru nebo na kterémkoliv jiném Účtu Klienta vedeném u Banky. Banka může započíst svoji pohledávku i proti pohledávce z vkladu, dosud nesplatné nebo pohledávce znějící na jinou měnu.

2.   V případě, že dojde k realizaci zajištění, použije Banka prostředky takto získané na úhradu zajištěných pohledávek v pořadí podle článku V odst. 3 Obchodních podmínek.

3.   Banka je oprávněna uspokojit své nezaplacené pohledávky ze všech zajišťovacích prostředků, kterými je úvěr zajištěn, jestliže Klient přes upomenutí své závazky ve stanovené lhůtě nesplní. Je-li pohledávka z úvěru zajištěna několika zajišťovacími prostředky, je Banka oprávněna zvolit si pořadí realizace jednotlivých zajišťovacích prostředků. Při výběru vezme Banka ohled, pokud je to možné, na oprávněné zájmy Klienta.

VII. Mimořádné splátky

1.   Klient může zčásti nebo zcela splatit zůstatek hypotečního úvěru s příslušenstvím mimořádnou splátkou jen k datu změny pevné úrokové sazby z úvěru, a to nejpozději čtvrtý Obchodní den před uplynutím doby platnosti pevné úrokové sazby z úvěru. Jedná-li se o úvěr právnické osobě, musí tento svůj záměr oznámit písemně v takovém předstihu, aby byl Bance doručen nejméně 10 Obchodních dnů před koncem doby platnosti pevné úrokové sazby z úvěru.

 

2.   Ve výjimečných případech může Klient písemně požádat Banku o souhlas s předčasným splacením části nebo celého zůstatku hypotečního úvěru s příslušenstvím mimo období uvedené v odst. 1 tohoto článku. Stanovisko k této žádosti sdělí Banka Klientovi do 15 Obchodních dnů od jejího obdržení a oznámí mu výši poplatku za předčasné splacení úvěru nebo jeho části. Banka je oprávněna účtovat poplatek ve výši úrokového výnosu za dobu od přijetí mimořádné splátky do konce platnosti pevné úrokové sazby.

3.   Pokud nebudou splněny podmínky stanovené v odst. 1 a 2, není Banka povinna mimořádnou splátku přijmout a je oprávněna ji vrátit na účet plátce.

4.   Klient může zčásti nebo zcela splatit zůstatek doplňkového úvěru s příslušenstvím mimořádnou splátkou kdykoli, ale vždy nejpozději čtvrtý Obchodní den před koncem kteréhokoliv měsíce. Jedná-li se o úvěr právnické osobě, musí tento svůj záměr oznámit písemně v takovém předstihu, aby byl Bance doručen nejméně 10 Obchodních dnů před koncem měsíce.

5.   Mimořádné splacení stavebního úvěru je upraveno ve Smlouvě o úvěru.

VIII. Zajištění úvěru

1.   Hypoteční úvěr musí být zajištěn v souladu s přísl. právními přepisy, které upravují zajištění hypotečních úvěrů a podle požadavku Banky.

2.   Zřízení dalších zástavních práv nebo věcných břemen k nemovitostem, k nimž bylo zřízeno zástavní právo Banky k zajištění pohledávky z poskytnutého úvěru, podléhá souhlasu Banky.

3.   Nemovitosti tvořící zajištění úvěru musí být dostatečně pojištěny proti živelním rizikům. Sjednané pojištění je Klient povinen udržovat nejméně ve stejném rozsahu po celou dobu trvání pohledávek, které zástavní právo k těmto nemovitostem zajišťuje, a současně zřídit zástavní právo k pohledávce z pojistné smlouvy ve prospěch Banky způsobem stanoveným Bankou.

4.   Veškeré změny pojistného vztahu z podnětu pojistníka podléhají souhlasu Banky.

5.   Uzavře-li Klient po odsouhlasení Bankou dle odst. 4 z jakýchkoliv důvodů novou pojistnou smlouvu s původním nebo novým pojistitelem, zavazuje se současně s uzavřením nové pojistné smlouvy zřídit zástavní právo k pohledávce z pojistné smlouvy ve prospěch Banky. Dále se Klient zavazuje předložit do 10 Obchodních dnů od uzavření nové pojistné smlouvy tuto novou pojistnou smlouvu a Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávce Banky potvrzené příslušnou pojišťovnou.

6.   Dojde-li ke zničení pojištěné nemovitosti, Klient se zavazuje, že bude neprodleně písemně informovat o této skutečnosti Banku. Banka je v takovém případě oprávněna uspokojit své pohledávky z úvěru z pojistného plnění z pojištění nemovitosti formou mimořádné splátky.

7.   Banka může požadovat zajištění úvěru dalšími zajišťovacími prostředky podle bonity Klienta a úvěrované nemovitosti.

8.   Zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání Smlouvy o úvěru sjednané zajištění závazků z ní vyplývajících, je Banka oprávněna požadovat doplnění zajištění na původní rozsah. Jestliže tak Klient neučiní do 20 Obchodních dnů od doručení písemné výzvy Banky, je Banka oprávněna postupovat  podle čl. XI odst. 2.

9.   Banka může na požádání uvolnit některý ze zajišťovacích prostředků úvěru podle jejího výběru, jestliže hodnota zbývajících zajištění dosahuje takové výše, aby úvěr byl bezpečně zajištěn a neztratil charakter hypotečního úvěru ve smyslu přísl. právních předpisů upravujících zajištění hypotečních úvěrů. Podmínky pro toto uvolnění stanoví Banka. Při výběru zajištění, které má být uvolněno, zohlední Banka oprávněné zájmy Klienta pouze pokud to nebude v rozporu s ustanovením čl. XI odst. 2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uvolněním zajištění je povinen hradit Klient.

IX. Prověřování, informační povinnost a další povinnosti klienta

1.   Banka je oprávněna prověřovat a hodnotit platební schopnost osob zavázaných z úvěru, kterým poskytla úvěr, kvalitu zajištění, stejně jako i další skutečnosti, které by mohly ve svých důsledcích vést k ohrožení splácení a návratnosti úvěru. Dále je Banka oprávněna prověřovat, zda úvěr byl použit na dohodnutý účel. Veškeré podklady, které Banka považuje za potřebné pro přezkoumání uvedených skutečností, je oprávněna si opatřit na náklady Klienta v případě, že je Klient nepředloží ve stanoveném termínu.

2.   Za tím účelem je Klient po celou dobu trvání úvěrového vztahu povinen:

a)    v souladu s ustanovením Smlouvy o úvěru nebo na výzvu Banky předložit všechny vyžádané zprávy a informace a dát jí k dispozici veškeré požadované podklady,

b)    kdykoliv umožnit Bance přístup do objektů, které jsou předmětem úvěru nebo zajištění úvěru, umožnit kontrolovat věrohodnost vykázaných údajů a dalších skutečností, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených k tomu Bankou,

c)     zdržet se všech jednání, která by mohla byť i jen částečně zhoršit postavení nebo zmařit uspokojení Banky jako věřitele.

3.   Klient je povinen neprodleně písemně informovat Banku o:

a)    každé podstatné změně ve všech jeho právních vztazích, ve finanční a majetkové situaci, stejně tak jako o veškerých změnách adresy a osobních dat,

b)    všech svých účtech vedených u jiných bank, popř. jiných poboček Banky,

c)     svém úmyslu převzít další závazky (např. úvěr, půjčka, ručení, směnka, leasing, zástava apod.),

d)    všech skutečnostech, které by mohly mít za následek ohrožení splácení a návratnosti úvěru nebo zhoršení postavení Banky jako věřitele,

e)    veškerých změnách souvisejících se zajištěním úvěru.

4.   Pokud Klient nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je Banka oprávněna provést podle své volby prověření sama nebo je nechat provést prostřednictvím jí určeného auditora, daňového poradce nebo technického znalce na náklady Klienta, přičemž Klient je povinen toto prověřování umožnit. Tímto ujednáním není dotčeno právo Banky požadovat okamžité splacení celého zůstatku úvěru s příslušenstvím v souladu s ustanovením čl. XI těchto Obchodních podmínek.

X. Postoupení pohledávky a převzetí dluhu

1.   Banka je oprávněna postoupit svoji úvěrovou pohledávku jiné bance a zajištění s ní související na ni převést.

2.   Převzetí dluhu je možné pouze se souhlasem Banky, která je oprávněna účtovat novému Klientovi poplatek ve výši 0,5 % z nesplaceného zůstatku úvěru.

XI. Porušení podmínek smlouvy o úvěru

1.   Banka je oprávněna po celou dobu existence své pohledávky ze Smlouvy o úvěru kontrolovat a hodnotit plnění podmínek Smlouvy o úvěru.

2.   Poruší-li Klient podmínky Smlouvy o úvěru, je Banka oprávněna jak prohlásit úvěr včetně úroků a všech dalších pohledávek za splatný v jí určené lhůtě, tak odmítnout čerpání nebo zastavit další čerpání úvěru, není-li zcela vyčerpán.

3.   Porušení podmínek Smlouvy o úvěru nastává, jestliže:

a)  Klient uvedl nepravdivé, zkreslené nebo neúplné údaje v žádosti o úvěr nebo v ostatních předkládaných podkladech, popř. tyto údaje aktuálně nedoplnil nebo neopravil,

b)  Klient použil i jen část prostředků z poskytnutého úvěru bez souhlasu Banky na jiný než dohodnutý účel,

c)  Klient je v prodlení se splácením pohledávek ze Smlouvy o úvěru po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

d)  nastalo takové zhoršení ve finanční nebo majetkové situaci Klienta, které by dle názoru Banky mohlo ohrozit plnění jeho závazků a Klient zhoršení neodstranil v přiměřené lhůtě,

e)  Klient bez souhlasu Banky změnil stavebním nebo administrativním zásahem charakter úvěrované nebo zastavené nemovitosti,

f)   v průběhu trvání úvěrového vztahu se zhoršilo nebo zaniklo zajištění závazku a Klient nedoplnil požadované zajištění alespoň na původní rozsah ve lhůtě stanovené Bankou,

g)  Klient neprokáže Bance zaplacení daní, pojistného nebo poplatků v souvislosti s úvěrovanou nebo zastavenou nemovitostí,

h)  Klient nesplnil některou povinnost uvedenou v čl. IX Obchodních podmínek,

i)   Klient nesplnil další důležité závazky, povinnosti a podmínky vyplývající pro něj ze Smlouvy o úvěru.

 

4.   Banka je oprávněna postupovat jako při porušení podmínek Smlouvy o úvěru v případě, že:

a)   na majetek Klienta nebo některého ze spoludlužníků je podán návrh na zahájení konkurzního řízení, řízení o vyrovnání nebo likvidačního řízení,

b)   je započato s výkonem nucené správy na movitý či nemovitý majetek Klienta či některého ze spoludlužníků,

c)   byla zahájena dražba předmětu zajištění v rámci nebo mimo rámec výkonu soudního rozhodnutí, bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí prodejem zastavené nemovitosti, bylo zahájeno vyvlastňovací řízení na zastavenou nemovitost nebo byl majetek Klienta postižen výkonem soudního nebo jiného úředního rozhodnutí.

5.   Dojde-li k porušení podmínek Smlouvy o úvěru nebo nastanou-li skutečnosti, které by mohly ve svých důsledcích vést k porušení Smlouvy o úvěru, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je zároveň oprávněna:

a)   odmítnout čerpání nebo zastavit další čerpání úvěru, není-li zcela vyčerpán,

b)   kontrolovat veškeré podnikání Klienta, např. účastí při jednáních statutárního nebo jiného orgánu Klienta, o jejichž konání je Klient povinen Banku předem informovat,

c)   vázat majetkové transakce Klienta určené Bankou na svůj předchozí písemný souhlas.

 

XII. Zásady pro doručování písemností

 

1.      Banka a Klient se dohodli na tomto způsobu doručování písemností Klientovi. Klient ve vlastním zájmu s ohledem na hladkou komunikaci s Bankou sdělí Bance adresu a čísla telefonu, faxu a dálnopisu či jiných elektronických prostředků, na která mu bude Banka zasílat či sdělovat veškerá oznámení a dokumenty, a neprodleně Banku informuje o jakékoli změně těchto údajů. V případě, že Klient tyto informace Bance nesdělí, bude se mít za to, že Banka veškeré dokumenty a oznámení Klientovi prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce doručila řádně, pokud je předala poště nebo jinému přepravci k přepravě do sídla, místa podnikání nebo bydliště Klienta uvedené v příslušné smlouvě mezi Klientem a Bankou (popř. Klientem později oznámené),  nebo pokud je učiní na čísla telekomunikačních prostředků, která jí Klient naposledy oznámil. Veškerá oznámení a dokumenty ze strany Klienta budou zasílány Obchodnímu místu, které spravuje příslušný Bankovní obchod  s Klientem, jak je uvedeno v příslušné smlouvě mezi Klientem a Bankou.

 

2.      Pokud se vrátí oznámení zaslané ze strany Banky Klientovi na jeho poslední udanou adresu doporučenou poštou, kurýrem nebo obdobným způsobem jako nedoručené, má se za to, že toto oznámení bylo doručeno dnem vrácení takové zásilky Bance bez ohledu na to, zda adresát o zásilce věděl či nikoli.

 

3.      Pokud je jakékoliv oznámení doručováno Klientovi prostřednictvím kurýra, má se za to, že bylo doručeno v den přijetí zásilky Klientem nebo pověřeným zaměstnancem Klienta. Pokud Klient některé oznámení doručuje prostřednictvím kurýra Bance, má se za to, že bylo doručeno v den doručení zásilky do sídla Banky nebo v den přijetí zásilky pověřeným zaměstnancem Obchodního místa, které spravuje příslušný Bankovní obchod s Klientem.

 

4.      V případech, kdy bylo mezi Klientem a Bankou dohodnuto, že jakékoliv oznámení Banky Klientovi bude Klient přebírat v příslušném Obchodním místě Banky a Klient takové oznámení osobně v dohodnuté lhůtě nepřevezme, Banka Klienta vyrozumí o uložení zásilky. Pokud Klient takové oznámení nevyzvedne ani na základě výzvy, je Banka oprávněna zaslat na náklady Klienta takovéto oznámení Klientovi doporučenou poštovní zásilkou.

 

5.      Za škody vzniklé Klientovi a třetím osobám v důsledku toho, že Klient neoznámil Bance změnu důležitých údajů nebo že nepřevzal zásilku, nenese Banka odpovědnost.

XIII. Zprávy o stavu účtu

1.   Zprávy o pohybech na úvěrovém účtu, týkající se období do počátku splácení úvěru, zasílá Banka Klientovi po každém účetním pohybu účtovaném na vrub úvěrového účtu.

2.   Zprávy o zůstatku na úvěrovém účtu, týkající se období od počátku splácení úvěru, zasílá Banka Klientovi jedenkrát měsíčně, vždy následující měsíc, s položkami za uplynulý měsíc.

XIV. Závěrečná ustanovení

1.   Klient souhlasí s tím, aby Banka v záležitostech, na něž se vztahuje podle § 38 odst. 1 zákona o bankách bankovní tajemství, poskytla informaci o jeho bonitě, závazcích, majetkové a finanční situaci, a to pro potřeby jiných bank nebo jiných osob. Pro správné zúčtování plateb sdělí Banka na základě písemné žádosti jiné banky bankovní spojení Klienta.

2.   Všechny ostatní vztahy neupravené Obchodními podmínkami a Smlouvou o úvěru se řídí obecně závaznými právními předpisy.

3.   Tyto Obchodní podmínky jsou přílohou Smlouvy o úvěru a jsou závazné pro Banku a Klienta od data podpisu Smlouvy o úvěru. Banka je oprávněna tyto Obchodní podmínky měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek. Banka je v takové případě povinna Klienta upozornit na tyto změny vhodným způsobem a v dostatečném časovém předstihu. Banka také musí upozornit Klienta na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění Obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu před účinností změny zpřístupnit nové, změněné nebo doplněné znění Obchodních podmínek ve veřejných prostorách svých Obchodních míst a na Domovské stránce Banky. Pokud Klient do 20 Obchodních dnů po dni účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Klient s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek, může do 20 Obchodních dnů od jejich účinnosti uhradit Bance všechny svoje závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru. V takovém případě náleží Bance poplatek ve výši 5 % z takto nesplaceného zbytku úvěru, min.  10 000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých).

4.   Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 7. 2002. Podpisem Smlouvy o úvěru Klient potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a souhlasí s nimi.

5.   Tyto Obchodní podmínky nahrazují obchodní podmínky z 1. 1. 2000.

 

Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648