HYPOTÉKY VÝNOSY 50% za 24 měs. RODINNÉ DOMY POZEMKY, REALITY
  KATALOG  DOMŮ
ÚVODNÍ STRANA
ÚPRAVY PROJEKTU
STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOMY DO 1,4 mil. Kč
DOMY DO 1,7 mil. Kč
DOMY DO 2,0 mil. Kč
DOMY DO 2,3 mil. Kč
DOMY DO 2,5 mil. Kč
DOMY DO 2,8 mil. Kč
DOMY DO 3,0 mil. Kč
DOMY DO 3,5 mil. Kč
DOMY DO 4,0 mil. Kč
DOMY DO 4,5 mil. Kč
DOMY DO 5,0 mil. Kč
DOMY NAD 5,0 mil. Kč


   TECHNICKÝ POPIS
ZDĚNÉ KONTRUKCE
DŘEVÉNÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE

   SYSTÉMY ZATEPLENÍ
KLASICKÉ DOMY
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
PASIVNÍ DOMY
NULOVÉ DOMY
AKTIVNÍ DOMY

   REKLAMA
KONTAKTNÍ LIST NA ZNALCE

KONTAKTNÍ LIST NA ZNALCE


KONTAKTNÍ   LIST   NA   SMLUVNÍHO   ZNALCE

 

 

 

A.

Klient: (jméno / název)

 

 

Adresa

(ulice, čís., obec/město, PSČ)

 

 

IČ/DIČ (u fyz. osob rodné číslo - nepovinné)

 

 

Statutární orgán (zástupce)

 

 

Spojení (telefon, fax, e-mail)

 

 

 

 

B.

Znalec: (jméno / název)

 

 

Adresa

(ulice, čís., obec/město, PSČ)

 

 

osobní číslo znalce, příp. IČ/DIČ

 

 

Spojení (telefon, fax, e-mail)

 

 

 

 

C.

Předmět a lokalita zakázky:

(přesná identifikace objektů ocenění - hlavní stavba, příp. příslušenství, pozemky, k.ú., obec, okres)

 

D.

Rozsah zakázky:

(objekt č.p., čís. parcel, využití staveb a jejich částí, využití pozemku, vady)

 

 

 

E.

Obchodní místo ČS požaduje ocenění uvedených nemovitostí podle „Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotečních" takto:

 

 

Současného stavu *)

Stavu po dokončení stavebních prací *)

Porovnávací

Výnosová

Věcná

Podle předpisu

Obecná

Porovnávací

Výnosová

Věcná

Podle předpisu

Obecná

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

ANO

 

*) označte požadovaný druh ocenění ANO / NE

 

F.

Požadovaný termín zpracování ocenění:

 

 

 

 

 

G.

Kontaktní list znalce sepsán dne:

 

 

 

 

 

 

Za obchodní místo ČS:

 

 

Podpis klienta:

 

 

 

 

Znalec Kontaktní list převzal dne:

 

 

Podpis znalce:

 


 

Poučení klienta/znalce/obchodního místa ČS:

Tento kontaktní list je určen pouze pro potřeby klienta, smluvního znalce a obchodního místa České spořitelny, a.s. (dále jen ČS). Obchodní místo ČS předá klientovi kontaktní list, vyplněný v částech C, D, E a G. Znalce si klient vybírá ze Seznamu smluvních znalců, předloženého mu Obchodním místem ČS. Klient sám znalce kontaktuje a sjednává s ním termín zpracování, způsob úhrady ocenění a předběžnou výši odměny. Odměna za ocenění je závislá na rozsahu ocenění, stupni obtížnosti a náročnosti zpracování, předaných podkladech a požadovaných termínech (zahájení a vyhotovení ocenění). U zvláště složitých nebo rozsáhlých ocenění znalec může před zahájením činnosti požadovat zálohu v úměrné výši. Je-li smlouva o ocenění mezi smluvním znalcem a klientem písemná, lze na žádost klienta (po předchozím projednání s obchodním místem ČS) hradit náklady ocenění z poskytnutého úvěru.

 

Objedná-li u znalce ocenění obchodní místo nebo organizační útvar ČS, hradí i náklady na ocenění.

 

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré informace a fakta, získané v rámci ocenění, budou předány ČS, která je využije při posouzení možnosti poskytnout klientovi úvěr.

 

Znalec pro klienta nebo ČS zpracuje znalecký posudek. Znalec je ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, povinen znalecký posudek vypracovat objektivně a nestranně. Podáním nepravdivého znaleckého posudku se znalec dopouští trestného činu (§ 175 trestního zákona). Trestný je také návod (navádění) k trestnému činu. Proto je NEPŘÍPUSTNÉ požadovat po znalci stanovení hodnoty nemovitostí v určité výši.

 

Pravidla spolupráce a vyplňování Kontaktního listu:

·       organizační složka ČS předá klientovi při úvodním jednání Kontaktní list na znalce vyplněný v částech C, D, E a G, příp. formulář Přehled podkladů pro znalce,

·       znalce si vybere klient z aktuálního „Seznamu smluvních znalců ČS“, který mu organizační složka ČS poskytne (k nahlédnutí, k vypsání kontaktních údajů),

·       klient vyplní oddíl A, B, F a podepíše v dolní části Kontaktní list,

·       znalec se identifikuje v oddíle A a v oddíle G se podepíše.

·       Při sjednání zakázky by si znalec a klient měli předběžně dohodnout výši odměny za ocenění. Ta závisí na požadovaném rozsahu a složitosti prací (současný stav, současný i budoucí stav, počet použitých metod ocenění, charakter a velikost nemovitosti), na požadovaném termínu zahájení prací a předání ocenění a na podkladech předaných klientem znalci.

·       Tento Kontaktní list může nahradit objednávku a zůstává po dobu zpracování ocenění u znalce. Po splnění úkolu bude spolu s oceněním předán ČS; může být přiložen ke spisové dokumentaci úvěrového případu.

·       Případné další požadavky objednatele, upřesnění harmonogramu aktualizace ocenění u výstavby apod., jsou uvedeny v příloze, které je řádně označena a opatřena podpisem znalce a objednatele.

 


Zde zapište zájem svůj zájem výstavby rodinného domu...

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

V případě dotazů volejte tel: 777 170 648.
Těšilo nás, že jste vyplnili a odeslali náš formulář. Děkujeme.
Pokud se formulář neodeslal, kontaktujte nás na e-mail: infoburza@centrum.cz

FINACOVÁNÍ
PODKLADY
ČLÁNKY
SMLOUVY
DOPORUČUJEME
   REKLAMA© 2004-2006 kontakt | tel: 777 170 648